Omdat u voor ons belangrijk bent

Algemene Voorwaarden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : FreeX BV

Handelend onder de naam : FreeX BV

Vestigings- en bezoekadres : Vrijstraat 10, 4524CE Sluis, Nederland

Telefoonnummer : +31 117 740 100

Bereikbaar : iedere dag van 09u00 tot 18u30, op vrijdag tot 18u00 en op zondag vanaf 10u00

Emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer : 71812555

BTW-identificatienummer : NL8588.59.051.B.01

Toezichthoudende autoriteit?

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door de ondernemer aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. 

Artikel 3. Inhoud van communicatiemedia

De ondernemer kan niet garanderen dat de inhoud van e-mails, websites, catalogi en andere communicatiemedia vanwege de ondernemer geen vergissingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. De ondernemer heeft het recht om de inhoud ervan op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van de ondernemer is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. 

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een bestelling kan enkel worden geplaatst viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De ondernemer verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De ondernemer behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de ondernemer onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. 

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. 

Artikel 6. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw.Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd. 

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de ondernemer de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt door ophaling in de winkel van de ondernemer. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De levering gebeurt op risico van de klant. De ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

Artikel 8. Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt (en indien nog niet elektronisch betaald), integraal (en contant/via overschrijving op rekeningnummer NL92 RABO 0330 6959 40)betaalbaar op de maatschappelijke zetel  binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10%per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10%van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro,zelfs bij de toekenning van respijttermijnen.Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.Bij niet-betaling behoudt de ondernemer zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met de ondernemer. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen. 

Artikel 10. Overmacht

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de ondernemer, hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van de ondernemer zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van de ondernemer. 

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens 

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en opgenomen worden in een klantendatabase voor het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De ondernemer zal nooit persoonlijke informatie doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, tenzij dit om wettelijke redenen verboden of verhinderd wordt. 

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van de ondernemer beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop. De ondernemer staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. De ondernemer is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Kapellestraat 2, 4524CZ Sluis, Nederland of via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dienen, om ontvankelijk te zijn, bij de ondernemer toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. De ondernemer verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. De ondernemer is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Artikel 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Blijf altijd op de hoogte over het laatste nieuws van Freex en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Laatste nieuws

Openingstijden

 • Maandag

  09:00 - 18:30

 • Dinsdag

  09:00 - 18:30

 • Woensdag

  09:00 - 18:30

 • Donderdag

  09:00 - 18:30

 • Vrijdag

  09:00 - 18:00

 • Zaterdag

  09:00 - 18:30

 • Zondag

  10:00 - 18:30

Search