Omdat u voor ons belangrijk bent

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar FreeX, wordt verwezen naar de BV FreeX, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 2, 4524CZ, Sluis en met als KVK 71812555 en BTW  NL8588.59.051.B.01, [alsook naar elke met de BV FreeX verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van FreeX, vertrouwt u hem/haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die FreeX verzamelt, waarom FreeX deze verzamelt en wat FreeX hiermee doet. Hierbij wil FreeX er u tevens op wijzen dat FreeX steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover FreeX beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens FreeX verzamelt.
 • hoe FreeX die gegevens gebruikt.
 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.
 1. Welke gegevens verzamelt FreeX?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) [alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.)], die FreeX nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op hem/haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van FreeX dient u FreeX vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via [de aanmaak van een account op de website, in één van de winkels, de opdrachtbrief,…]. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van FreeX.

[FreeX verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid].

 1. Hoe gebruikt FreeX deze gegevens?

FreeX hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die hij/zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

FreeX gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u hem/haar om tussenkomst verzocht.

FreeX vraagt u om toestemming voordat hij/zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan FreeX uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over zijn/haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in zijn/haar dienstverlening.

FreeX verwerkt uw persoonlijke gegevens op zijn/haar servers. FreeX kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

FreeX deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten FreeX, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

FreeX kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten FreeX wanneer u hem/haar toestemming heeft gegeven dit te doen. 

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van FreeX wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen [als onderdeel van uw profiel].
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
 • Om juridische redenen

FreeX deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten FreeX als hij/zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van FreeX, zijn/haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als FreeX betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft hij/zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt hij/ze zijn/haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

FreeX doet zijn/haar uiterste best om zichzelf en zijn/haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • FreeX evalueert periodiek en systematisch zijn/haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • FreeX beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van FreeX, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor FreeX te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 1. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van FreeX duidelijk te zijn over de gegevens die hij/ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt FreeX onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal FreeX proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij FreeX die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan FreeX u vragen uw identiteit te verifiëren voordat hij/zij uw verzoek kan verwerken.

FreeX kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

FreeX streeft ernaar zijn/haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat FreeX, nadat uw gegevens uit zijn/haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van zijn/haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit zijn/haar back-upsystemen verwijderd worden.

 1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door FreeX.

 1. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

FreeX controleert regelmatig of hij/ze voldoet aan zijn/haar eigen privacyverklaring. Wanneer FreeX formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij/zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 1. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. FreeX zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

Blijf altijd op de hoogte over het laatste nieuws van Freex en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Laatste nieuws

Openingstijden

 • Maandag

  09:00 - 18:30

 • Dinsdag

  09:00 - 18:30

 • Woensdag

  09:00 - 18:30

 • Donderdag

  09:00 - 18:30

 • Vrijdag

  09:00 - 18:00

 • Zaterdag

  09:00 - 18:30

 • Zondag

  10:00 - 18:30

Search